Tải HD CĐ Smart IR
Tải tài liệu + cài đặt: Ký số V_2 - IOffice VNPT
Tải tài liệu + cài đặt: Ký số V_1.0.5 - IOffice VNPT
Tải Microsoft Office 2007
Link ký số dự phòng